Phụ Kiện Cắm Hoa

                                                           GIỎ CẮM HOAMã SP Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá
NT01 Giỏ vuông eo khung sắt lớn bộ 126,000
NT02 Giỏ vuông khung sắt bộ 3 bộ 87,600
NT03 Giỏ tròn khung sắt bộ 3 bộ 87,600
NT04 Giỏ tròn khung sắt kín bộ 3 bộ 87,600
NT05 Giỏ tròn đan rối viền đỏ bộ 3 bộ 87,600
NT06 Giỏ nón tròn đan rối bộ 3 bộ 108,000
NT07 Giỏ nón tròn đan kín bộ 3 bộ 108,000
NT08 Giỏ mặt trăng đan kín bộ 3 bộ 135,600
NT09 Giỏ mặt trăng đan rối bộ 3 bộ 108,000
NT10 Giỏ vuông eo lớn: kt 20*24 cái 45,600
Giỏ vuông eo trung: kt: 20*20 cái 38,400
Giỏ vuông eo nhỏ cái 30,000
NT11 Ống tròn 2 tầng kt: 40*13 cái 54,000
Ống tròn 2 tầng kt: 60*15 cái 74,400
NT12 Ống vuông 2 tầng cái 40,800
NT13 Đôn vuông đan rối 40cm cái 39,600
Đôn vuông đan rối 60cm cái 54,000
Đôn vuông đan rối 80cm cái 72,000
NT14 Bình vuông eo lớn: kt: 25*30 cái 63,600
Bình vuông eo nhỏ: kt:20*29 cái 45,600
NT15 Bình hoa mai: kt: 19*24 cái 39,600
NT16 Giỏ tròn 2 quai lớn, kt: 23*8 cái 36,000
Giỏ tròn 2 quai trung, kt: 7*18 cái 26,400
Giỏ tròn 2 quai nhỏ, kt: 7*14 cái 20,400
NT17 Giỏ tròn eo lớn, kt:25*28 cái 45,600
Giỏ tròn eo trung, kt:20*25 cái 38,400
Giỏ tròn eo nhỏ, kt:15*18 cái 31,200
Giỏ tròn eo nhí, kt:10*13 cái 19,200
NT18 Giỏ vuông lớn, kt:12*20 cái 33,600
Giỏ vuông trung, kt: 11*16 cái 26,400
Giỏ vuông nhỏ, kt:9*13 cái 20,400
NT19 Giỏ xích đu vuông đan rối cái 34,800
NT20 Giỏ xích đu vuông đan kín cái 36,000
NT21 Giỏ cây 3 chậu, kt: 29*39 cái 40,800
NT22 Giỏ mai lớn, kt: 22*15 cái 31,200
Giỏ mai trung, kt: 11*16 cái 25,200
Giỏ mai nhỏ, kt:9*13 cái 16,800
NT23 Giỏ mai đế lớn, kt: 12*22 cái 27,600
Giỏ mai đế nhỏ, kt:10*18 cái 19,200
NT24 Giỏ mai đĩa loe lớn, kt:10*27 cái 27,600
Giỏ mai đĩa loe nhí cái 13,200
NT25 Giỏ mai eo lớn, kt:15*17 cái 25,200
Giỏ mai eo nhỏ, kt: 12*13 cái 16,800
NT26 Chậu mai lớn, kt: 12*19 cái 27,600
Chậu mai nhỏ, kt: 10*15 cái 18,000
NT27 Giỏ mai eo lớn, kt:15*17 cái 25,200
Giỏ mai eo nhỏ, kt: 12*13   16,800
NT28 Giỏ ovan viền xanh lớn cái 48,000
NT29 Giỏ ovan viền đỏ trung cái 42,000
Giỏ ovan viền đỏ nhỏ cái 36,000
NT30 Giỏ ovan viền lớn cái 48,000
NT31 Giỏ xích đu tròn cái 25,200
NT32 Hình tim khung sắt cái 36,000
NT33 Giỏ vuông 14cm cái 21,600
Giỏ vuông 16cm cái 26,400
NT34 Giỏ vuông mây cạp miệng bộ 3 bộ 126,000
NT35 Giỏ vuông mây cạp hồng bộ 3 bộ 126,000
NT36 Giỏ nón mây lớn bộ 3 bộ  105,600
NT37 Giỏ nón mây nhỏ bộ 3 bộ 93,600
NT38 Giỏ ovan mây viền bộ 4 bộ 96,000
NT39 Giỏ ovan mây bộ 3 bộ 93,600
NT40 Giỏ ovan bắp bộ 3 bộ 102,000
NT41 Giỏ chữ nhật cạp miệng bộ 3 bộ 150,000
NT42 Giỏ chữ nhật cạp miệng bộ 3 bộ 150,000
NT43 Giỏ tròn eo mây bộ 3 bộ 150,000
NT44 Giỏ vuông eo mây bộ 3 bộ 162,000
NT45 Giỏ vuông mây viền bộ 3 bộ 93,600
NT46 Giỏ ovan guộc bộ 3 bộ 78,000
NT47 Giỏ vuông lá buông bộ 2 bộ 96,000
NT48 Giỏ mây tròn bộ 2 bộ 56,400
NT49 Giỏ vuông cói mây bộ 3 bộ 93,600
NT50 Tô gỗ mây hồng bộ 3 cao cấp bộ 122,400
NT51 Tô gỗ mây xanh bộ 3 cao cấp bộ 122,400
NT52 Tô gỗ mây trắng bộ 3 cao cấp bộ 122,400
NT53 Giỏ tre vuông nâu bộ 4 bộ 86,400
NT54 Giỏ tre tròn chéo bộ 3 thấp nâu bộ 60,000
NT55 Giỏ tre tròn chéo trắng bộ 3 bộ 75,600
NT56 Giỏ tre tròn cánh sen trắng bộ 3 bộ 75,600
NT57 Giỏ tre tròn chéo bộ 3 bộ 72,000
NT58 Giỏ tre tròn trắng chéo thẳng/b3 bộ 75,600
NT59 Giỏ tre tròn chéo eo bộ 3 bộ 72,000
NT60 Giỏ tre tròn trắng cánh sen thấp/b3 bộ 75,600
NT61 Giỏ tre tròn chéo nâu bộ 3 bộ 72,000
NT62 Giỏ tre vuông chéo bộ 3 bộ 72,000
NT63 Giỏ cúc cọng dừa bộ 5 bộ 45,600
NT64 Giỏ mai cọng dừa bộ 5 bộ 45,600
NT65 Giỏ cúc cọng dừa nhí cái 6,000
NT66 Sọt mây tròn bộ 3 không quai bộ 102,000
NT67 Giỏ tre xéo cái 6,000
NT68 Tô dế tre cái 10,800
NT69 Tổ chim lớn cái 15,600
Tổ chim trung cái 14,400
Tổ chim nhỏ cái 12,000
NT70 Thúng tre nhỏ cái 7,200
NT71 Tô gỗ thường cái 9,600
NT72 Giỏ cá mây bộ 3 bộ 240,000
NT73 Giỏ cá nhựa giả mây bộ 3 bộ 228,000
NT74 Giỏ cúc tre nhí đỏ cái 4,440
NT75 Ống tre 2 tầng cái 12,600
NT76 Giỏ vuông dây rừng cái 12,600
NT77 Giỏ tròn thái lớn cái 11,400
NT78 Giỏ trái soan cái 12,600
NT79 Mái nhà đơn, kt: 9*14*40 cái 17,400
NT80 Gáo dừa 2 tầng, kt: 16*16*36 cái 20,400
NT81 Giỏ chữ nhật thái, kt:10*16*35 cái 11,400
NT82 Giỏ tròn thái vừa phi 13 cái 10,200
Giỏ tròn thái nhỏ phi 11 cái 9,000
NT83 Giỏ vuông thái lớn cái 9,360
Giỏ vuông thái trung cái 8,400
Giỏ vuông thái nhỏ cái 7,200
NT84 Giỏ vuông thái trung cái 8,400
NT85 Giỏ chữ nhật én cái 13,200
NT86 Gáo dừa ống tre cái 13,200
NT87 Giếng củi, kt: 9*11*35 cái 7,800
NT88 Giỏ vuông kiểu lớn, kt:13*17 cái 13,800
NT89 Tim 2 tầng cái 18,000
NT90 Tô tròn vòng cái 13,800
NT91 Gáo dừa 3 càng cái 9,000
NT92 Gáo dừa 3 chân cái 9,600
NT93 Xe đạp 4 bánh hoa văn cái 54,000
NT94 Xe đạp cuốn dây lớn cái  54,000
NT95 Xe đạp cuốn dây trung cái 36,000
Xe đạp cuốn dây nhỏ cái 24,000
NT96 Xe đạp giỏ vuông đại cái 180,000
NT97 Xe xích lô mây chỉ cái 39,600
NT98 Xe lôi mây chỉ cái 39,600
NT99 Xe đạp mây chỉ cái 39,600
NT100 Xe lu mây nhí cái 11,400
NT101 Xe tim mây nhí cái 11,400
NT102 Giỏ tròn lá buông bộ 3 bộ 114,000
NT103 Giỏ ovan lá buông bộ 2 bộ 96,000
NT104 Giỏ mai tre bộ 3 bộ 27,600
NT105 Thuyền mây khung sắt lớn cái 84,000
Thuyền mây khung sắt trung cái 72,000
Thuyền mây khung sắt nhỏ cái 60,000
NT106 Ly tròn rối nhỏ cái 31,200
NT107 Ly tròn rối lớn cái 32,400
NT108 Ly tròn rối lớn hồng + trắng cái 32,400
NT109 Ly tròn rối trắng đỏ cái 32,400
NT110 Rổ tròn khung sắt bộ 3 bộ 78,000
NT111 Bát điếu thuyền bộ 3 bộ 50,400
NT112 Khung tròn guộc bộ 3 bộ 78,000
NT113 Giỏ vuông tre nâu bộ 4 bộ 86,400
NT114 Giỏ vuông tre tn bộ 4 bộ 86,400
NT115 Tô tròn tre tự nhiên bộ 3 bộ 60,000
NT116 Giỏ nón tre bộ 3 bộ 38,400
NT117 Giỏ nón tre bộ 7 bộ 50,400
NT118 Giỏ ovan tre đỏ bộ 3 bộ  63,600
NT119 Giỏ ovan tre tự nhiên bộ 3 bộ 63,600
NT120 Giỏ ovan tre nâu bộ 3 bộ 63,600
NT121 Giỏ vuông mây trắng bộ 3 bộ 93,600
NT122 Giỏ tròn mây cói giữa bộ 4 bộ 105,600
NT123 Giỏ tròn mây viền giữa bộ 3 bộ 105,600
NT124 Bát điếu tre cái 9,000
NT125 Tô mây mini 3 màu cái 19,800
NT126 Khay ovan mây mini bộ 3 bộ 54,000
NT127 Khay ovan mây bộ 5 bộ 108,000
NT128 Khay chữ nhật mini bộ 3 bộ 54,000
NT129 Rổ tre tròn thưa bộ 2 bộ 15,000
NT130 Thiên nga nhỏ guộc bộ 3 bộ 78,000
NT131 Bát tròn hoa hồng tre cái 7,800
NT132 Bát hương tre cái 7,200
NT133 Vuông hoa hồng tre cái 6,840
NT134 Giỏ cúc tre đỏ lớn cái 6,840
NT135 Cốc tre hồng bộ 2 bộ 12,000
NT136 Giỏ tròn bộ 3 khung sắt vàng bộ 91,200
NT137 Giỏ vuông eo bộ 3 khung sắt vàng bộ 108,000
NT138 Giỏ vuông eo trắng khung sắt bộ 3 bộ 105,600
NT139 Giỏ vuông bộ 3 khung sắt vàng bộ 92,400
NT140 Giỏ ốp tường khung sắt cái 45,600
NT141 Nhà hàng rào khung sắt cái 48,000
NT142 Ngôi nhà nhọn khung sắt cái 36,000
NT143 Vương miện khung sắt cái 42,000
NT144 Giỏ bán nguyệt khung sắt cái 42,000
NT145 Giỏ tròn treo lớn khung sắt cái 42,000
Giỏ tròn treo nhỏ khung sắt cái 36,000
NT146 Tim gáo dừa lục bình cái 22,800
NT147 Tim để bàn cái 15,600
NT148 Tim gáo dừa 2 tầng cái 21,600
NT149 Tháp vuông cây cái 12,600
NT150 Giỏ ovan cây cái 12,600